กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการจัดการศึกษา

·     พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

·     มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

·     กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562

·     กฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555

·     แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม พ.ศ.2561-2565 และแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

·     แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579

·     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564

·     ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับราชกิจจานุเบกษา

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านบริหารงานทั่วไป

·     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

·     ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. 2536

·     ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

·     พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556

·     หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/2019 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

·     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

·     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

·     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

·     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

·     พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

·     พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

·     พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558

·     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

·     ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526

·     ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านการเงิน

·     ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

·     พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561