สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตาม แบบ สขร. 1 รายเดือน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือนตุลาคม 2562

แบบ สขร. 1 (ข้อมูล 023)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือนพฤศจิกายน 2562

แบบ สขร. 1 (ข้อมูล 023)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือนธันวาคม 2562

แบบ สขร. 1 (ข้อมูล 023)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือนมกราคม 2563

แบบ สขร. 1 (ข้อมูล 023)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

แบบ สขร. 1 (ข้อมูล 023)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือนมีนาคม 2563

แบบ สขร. 1 (ข้อมูล 023)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือนเมษายน 2563

แบบ สขร. 1 (ข้อมูล 023)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือนพฤษภาคม 2563

แบบ สขร. 1 (ข้อมูล 023)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือนมิถุนายน 2563

แบบ สขร. 1 (ข้อมูล 023)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือนกรกฎาคม 2563

แบบ สขร. 1 (ข้อมูล 023)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือนสิงหาคม 2563

แบบ สขร. 1 (ข้อมูล 023)

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ เดือนกันยายน 2563

แบบ สขร. 1 (ข้อมูล 023)