การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

 


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล


เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ

ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน 5 ประเด็น คือ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง

ข้อมูลการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน

เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

ข้อมูล O1

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลชื่อ - นามสกุล และตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด และรองผู้บริหารสูงสุด

ข้อมูล O2

O3

อำนาจหน้าที่

ข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูล O3

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ซึ่งมีระยะของแผนมากกว่า 1 ปี พร้อมรายละเอียด

ทั้งนี้จะต้องครอบคลุม ปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O4

O5

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย

(1) ที่อยู่

(2) หมายเลขโทรศัพท์

(3) หมายเลขโทรสาร

(4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Mail)

(5) แผนที่ตั้งของหน่วยงาน

ข้อมูล O5

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ

หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

ข้อมูล O6

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่

หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O7

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A

ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูล

หรือข้อกังวลสงสัย และหน่วยงานสามารถตอบข้อสอบถาม

หรือสื่อสารโต้ตอบกันได้

โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อมูล O8

O9

Social Network

ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

เช่น Face book Twitter Instagram หรือ Line เป็นต้น

โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อมูล O9

Face book วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

 ข้อมูล O9

Face book ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

แผนการดำเนินงาน

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

ข้อมูลแผนการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด

ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O10

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

ข้อมูลที่แสดงว่าหน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไป

ตามแผนดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O11

O12

รายงานการดำเนินงาน ประจำปี

ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

ทั้งนี้อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

ข้อมูล O12

การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าที่พร้อมรายละเอียด

ข้อมูล O13

การให้บริการ*

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการตามอำนาจหน้าที่

หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กำหมายกำหนดพร้อมรายละเอียด

ข้อมูล O14

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลสถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O15

O16

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อมูลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่

หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

ข้อมูล O16

O17

E – Service

ช่องทางที่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถขอรับบริการ

ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด

โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อมูล O17

* หมายเหตุ

การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน

ข้อ O13 - O17 สำหรับหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการจำนวนมาก

อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพร้อมรายละเอียด

ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O18

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O19

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

ข้อมูล O20

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O21

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นต้น

ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

ข้อมูล O22

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตาม แบบ สขร. 1

ทั้งนี้จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล O23

O24

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ทั้งนี้อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

ข้อมูล O24

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

ที่มีความโปร่งใส สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน

และทิศทางการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูล O25

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงาน

ตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร

การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ

และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรม

และรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล O26

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์การบริหาร

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

ข้อมูล O27

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

และจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ข้อมูล O28

หมายเหตุ

ข้อ O25 หน่วยงานมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรรับทราบโดยทั่วกัน

โดยการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรบปรุง พัฒนา และสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ข้อ O26 หน่วยงานมีการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น

- การวางแผนอัตรากำลังคน หน่วยงานมีแผนอัตรากำลังโดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำไปสู่การกำหนดจำนวน ประเภท และระดับตำแหน่ง ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตรากำลังอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลถูกต้อง พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์เสมอ

- การสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร หน่วยงานมีแผนการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน โดยมีการจัดทำแนวทางการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานที่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) หน่วยงานมีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ ตลอดจนมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการคัดเลือกบุคลากร สำหรับผู้บริหาร มีแผนการบริหารจัดการบุคลากรที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ มีการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลตามแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหาร เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารราชการ

- การพัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยงานสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้มีความสุข โดยมีการสร้างสภาพแวดล้อม ระบบวิธีการทำงาน และบรรยากาศการทำงานที่ดี เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้เต็มศักยภาพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรได้รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งมีการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ

- การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร หน่วยงานมีมาตรการที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างธรรมาภิบาลให้กับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ข้อ O27 หน่วยงานมีการประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน

ข้อ O28 หน่วยงานมีการประเมินผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และจัดทำรายงานผลสถานภาพผู้บริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติหรือเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ข้อมูล O29

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อมูล O30

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

ข้อมูล O31

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะต้องเป็นช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ข้อมูล O32

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

ข้อมูล O33

 
 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน

ได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยง เพื่อการป้องกันการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน

เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น

แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อมูล O34

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดปัจจุบัน ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

ข้อมูล O35

ประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

ข้อมูล O36

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

ข้อมูล O37

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

ข้อมูล O38

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อมูลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีพร้อมรายละเอียด ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

ข้อมูล O39

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ทั้งนี้ จะต้องเป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2562

ข้อมูล O40

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีข้อมูลของปี พ.ศ. 2561

ข้อมูล O41

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

การเผยแพร่ข้อมูล

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ข้อมูล O42

O43

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

ข้อมูล O43

O44

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูล O44

O45

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ข้อมูล O45

O46

มาตรการป้องกันการรับสินบน

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับสินบน

ข้อมูล O46

O47

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ข้อมูล O47

O48

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

แนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และส่วนงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่

ข้อมูล O48